ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΙΔΡΥΣΗ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, MEΣΑ

Άρθρο 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την επωνυμία «Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονικών Οικογενειών και Φίλων».

Άρθρο 2. Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

(1) Η δια παντός νομίμου μέσου συμπαράσταση και υποστήριξη προς τις μονογονικές οικογένειες. Ο όρος μονογονικές οικογένειες ερμηνεύεται ως η οικογένεια η οποία υπάρχει και αναπτύσσεται με μόνο τον ένα από τους δύο γονείς. Άνευ περιορισμού της ευρύτητας του όρου “μονογονικές οικογένειες” τέτοιες οικογένειες είναι οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δυο γονέων έχει πεθάνει, έχει απελαθεί, έχει φυλακισθεί, αγνοείται, οι χωρισμένοι σύζυγοι και οι ανύπαντρες μητέρες.

(2) Η παροχή άμεσης βοήθειας σε οικογένειες που υπάρχουν και αναπτύσσονται με τον ένα μόνο γονέα.

(3) Η παροχή στέγης, διατροφής, φροντίδας και προστασίας σε μονογονικές οικογένειες.

(4) Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ατόμων που ενδιαφέρονται για εθελοντική βοήθεια προς τις μονογονικές οικογένειες.

(5) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των αρμοδίων, όσο και του κοινού γενικά για τα προβλήματα των μονογονικών οικογενειών.

(6) Η επισήμανση ελλείψεων ή αδυναμιών της ανάλογης νομοθεσίας ή των σχετικών με τις μονογονικές οικογένειες υπηρεσιών και η υποβολή εισηγήσεων προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, τόσο για λήψη διορθωτικών μέτρων, αλλά και για τον καθορισμό και ανάπτυξη ευρύτερης πολιτικής σε σχέση με τις μονογονικές οικογένειες και όλων των ειδών τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Άρθρο 3. Μέσα για επίτευξη των πιο πάνω σκοπών είναι:

(1) Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ερευνών και μελετών για τα θέματα που αφορούν τις μονογονικές οικογένειες, καθώς και άλλων εκδηλώσεων που άμεσα ή έμμεσα προάγουν τους σκοπούς του Συνδέσμου.

(2) Η ίδρυση και λειτουργία Καταφυγίων στα οποία θα προσφέρεται στέγη, διατροφή, φροντίδα και προστασία σε μονογονικές οικογένειες ή μέλη τους.

(3) Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Άμεσης Βοήθειας Μονογονικών Οικογενειών που θα είναι στελεχωμένο με ειδικά εκπαιδευμένους επιστήμονες ή επαγγελματίες, οι οποίοι θα παρέχουν άμεση ή έμμεση βοήθεια σε μονογονικές οικογένειες με όλα τα νόμιμα μέσα.

(4) Η στενή, συνεχής και συστηματική συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

(5) Η αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.

(6) Η συμμετοχή σε τοπικά και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και άλλες παρόμοιες δραστηριότητές που αφορούν τις μονογονικές οικογένειες.

(7) Η συνεργασία με άλλους Συνδέσμους του εξωτερικού που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τον Σύνδεσμο και με σχετικές με το θέμα κρατικές ή εθελοντικές οργανώσεις.

(8) Η συνεργασία με Συνδέσμους του εσωτερικού που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τον Σύνδεσμο ή με Συνδέσμους που έχουν παρόμοιους σκοπούς.

(9) Η έκδοση βιβλίων, εντύπων ή άλλου ενημερωτικού υλικού σχετικού με τους σκοπούς του Συνδέσμου.

(10) Η συγκρότηση βιβλιοθήκης και ταινιοθήκης το περιεχόμενο των οποίων προάγει τους σκοπούς του Συνδέσμου.

(11) Η συγκρότηση ομάδας εθελοντών και μισθωτών για τα Κέντρα Άμεσης Βοήθειας Μονογονικών Οικογενειών και οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδική σειρά μαθημάτων για θέματα που αφορούν τους σκοπούς του Συνδέσμου.

(12) Η μετάκληση ξένων ειδικών ή άλλων ατόμων ή προσωπικοτήτων που είναι καταρτισμένοι σε θέματα που άπτονται των σκοπών του Συνδέσμου.

(13) Η χρησιμοποίηση όλων των νόμιμων μέσων που προάγουν τους σκοπούς του Συνδέσμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Άρθρο 4. Πόροι του Συνδέσμου είναι:

(1) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών.

(2) Οι τυχόν δωρεές, εισφορές, χορηγίες, κληροδοτήματα και οποιεσδήποτε άλλες εισφορές.

(3) Τα έσοδα από εράνους, την πώληση λαχείων ή από άλλες εκδηλώσεις.

(4) Η σύναψή δανείων απλών ή ενυπόθηκων.

(5) Οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δραστηριότητα και άλλος νόμιμος πόρος

Άρθρο 5. Η διάθεση των πόρων του Συνδέσμου δεν επιτρέπεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό ή για σκοπούς που δεν προάγουν τους σκοπούς του Συνδέσμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 6. Ο αριθμός των μελών του Σωματείου θα είναι τουλάχιστον 20. Ιδρυτικά μέλη είναι τα άτομα που έχουν υπογράψει την Συστατική Πράξη.

Άρθρο 7. Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να είναι κάθε άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, μονογονιός ή φίλος του Συνδέσμου ο οποίος εγγράφεται μέλος πληρώνοντας το δικαίωμα εγγραφής και συνεχίζει να παραμένει μέλος εφόσον πληρώνει την ετήσια συνδρομή του και αποδέχεται τους σκοπούς του Συνδέσμου.

Άρθρο 8. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση των 2/3 της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπριοι ή αλλοδαποί που έχουν να επιδείξουν αξιόλογες μελέτες ή μόνιμη δραστηριότητα στο θέμα των μονογονικών οικογενειών. Το επίτιμο μέλος δεν υποχρεώνεται σε καταβολή συνδρομής, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών, εκτός του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 9. Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

Άρθρο 10. Η ετήσια συνδρομή των μελών είναι υποχρεωτική. Το ύψος της συνδρομής όπως και ο τρόπος πληρωμής της καθορίζονται και αναθεωρούνται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΕΓΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 11. Εγγράφεται κάποιος ως μέλος υποβάλλοντας αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τα τέλη εγγραφής. Αν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αιτητής δικαιούται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση οπότε για την τελική έγκριση ή απόρριψη της χρειάζεται η πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.

Άρθρο 12. Μέλος διαγράφεται από τον Σύνδεσμο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο διερευνήσει και βεβαιωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το μέλος με τη στάση και τη συμπεριφορά του παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού, παραβλάπτει σκόπιμα και κακόβουλα τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συνδέσμου, μειώνει το κύρος και την αξιοπρέπεια άλλων μελών. Μέλος διαγράφεται, πάλι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στην περίπτωση που καθυστερεί να καταβάλει τις συνδρομές του για περίοδο πέραν των δύο χρόνων.

Άρθρο 13. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους κοινοποιείται γραπτώς ή προφορικώς στο μέλος, που έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση για επανεγγραφή, προσκομίζοντας προς τούτο τα απαραίτητα στοιχεία. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τελική απόφαση με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.

Άρθρο 14. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο ελεύθερα Η τυχόν καταβληθείσα συνδρομή του έτους δεν επιστρέφεται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 15. Όλα τα μέλη δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο, να ασκούν κριτική και να εκφράζουν απόψεις.

Άρθρο 16. Δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη και νοουμένου ότι έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο κατά την ώρα των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 17. Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18. Τα μέλη οφείλουν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια για προώθηση και υλοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο σώμα του Συνδέσμου και μπορεί να είναι Τακτική, Έκτακτη ή Καταστατική.

Άρθρο 20. Η Τακτική Συνέλευση του Συνδέσμου συνέρχεται μία φορά τον χρόνο σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται α) με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και β) με ειδοποιήσεις προς τα μέλη. Η δημοσίευση στον τύπο και η ειδοποίηση στα μέλη γίνεται δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη του Συνδέσμου τα οποία έχουν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε όσα μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία. Η δια αντιπροσώπου ψηφοφορία δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 22. Τίς εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τριμελές Προεδρείο, που εκλέγεται με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να εκλεγούν ως μέλη του Προεδρείου. Το Προεδρείο τηρεί πρακτικό για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Η πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση διεξάγει τις αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναγράφει θέμα προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση αν αυτό ζητηθεί γραπτά από 10 μέλη, ένα τουλάχιστο μήνα πριν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24. Η Γενική Συνέλευση αφού ακούσει από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου την Έκθεση Δράσης, την κατάθεση του ισολογισμού από τον Ταμία, την Έκθεση των Ελεγκτών και τις παρατηρήσεις των μελών πάνω σ’ αυτά, αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Εκτός τούτων, η Γενική Συνέλευση κάθε δυο χρόνια εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25. Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στη ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρίας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

Άρθρο 26. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού εκτός από περιπτώσεις αρχαιρεσιών, δήλωσης εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε προσωπικό θέμα. Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις διεξάγεται μυστική ψηφοφορία, διαφορετικά η ψηφοφορία θεωρείται άκυρη.

Άρθρο 27. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εκτός όπου αλλού προβλέπεται ρητώς στο παρόν Καταστατικό, συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με γραπτή αίτηση στην οποία να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα. Σε τέτοια περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση σ’ ένα μήνα από την ημέρα της υποβολής της αίτησης, αφού τηρηθούν οι πρόνοιες (α) και (β) του άρθρου 36. Σε περίπτωση εκπνοής της προθεσμίας των 30 ημερών, την ευθύνη για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνουν οι υπογράφοντες την αίτηση. Και σ’ αυτή την περίπτωση ισχύουν οι πρόνοιες (α) και (β) του άρθρου 36. Για τη διεξαγωγή των εργασιών έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες όπως και για την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28. Καταστατική Συνέλευση είναι η συνέλευση που ψηφίζει ή τροποποιεί το Καταστατικό του Σωματείο.

Άρθρο 29. Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται είτε από τον Γραμματέα του Σωματείου κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου με τον ίδιο τρόπο που συγκαλείται και η Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε μετά από αίτηση τουλάχιστον του 1/3 των μελών του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους έναντι του Σωματείου.

Άρθρο 30. Απαρτία στην Καταστατική Συνέλευση αποτελούν τα 3/4 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Σε περίπτωση που δεν σχηματισθεί απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε όσα μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία και η Συνέλευση προχωρεί στις εργασίες της.

Της Συνέλευσης προεδρεύει ο/η Πρόεδρος του Σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας του προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι παρόν, ένα μέλος πού εκλέγεται από την Συνέλευση.

Άρθρο 31. Οι αποφάσεις στην Καταστατική Συνέλευση λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης.

Για λήψη απόφασης από τηv Καταστατική Συvέλευση για αλλαγή των σκoπών τoυ Σωματείoυ απαιτείται η απλή πλειοψηφία πλειoψηφία τωv παρόντων μελώv τoυ Σωματείoυ στην Καταστατική Συνέλευση.

Άρθρο 32. Μία εβδομάδα πριν την τακτική συνέλευση υποβάλλονται προς τον Γραμματέα του Σωματείου έγγραφες υποψηφιότητες για τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τον υποψήφιο και από δύο τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο ως υποστηρίζοντες.

Άρθρο 33. Την ημέρα της γενικής συνέλευσης και πριν από την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τη συνέλευση Έφορος εκλογής και 2μελής εφορευτική επιτροπή. Υποψήφιος προς εκλογή δεν δικαιούται να αποτελεί μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

Άρθρο 34. Ο Έφορος εκλογής θα ελέγχει αν το μέλος έχει τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο και μετά θα του παραδίδει το ψηφοδέλτιο. Αν όμως μέλος που δεν έχει τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο ψηφίσει, η ψηφοφορία δεν θα είναι άκυρη για αυτό το λόγο.

Άρθρο 35. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν τους περισσότερους σταυρούς. Ο Έφορος εκλογής παραδίδει στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κατάλογο εφτά εκλεγέντων και δύο επιλαχόντων. Οι άλλοι υποψήφιοι θεωρούνται ως αποτυχόντες.

Άρθρο 36 Για κάθε ζήτημα που προκύπτει αναφορικά με την ψηφοφορία αρμόδιος είναι ο Έφορος εκλογής και η εφορευτική επιτροπή.

Άρθρο 37 Αν την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων δεν έχουν υποβληθεί τουλάχιστο 7 υποψηφιότητες, η προθεσμία υποβολής παρατείνεταιαπό το Διοικητικό Συμβούλιο από 24 εώς 48 ώρες. Αν και πάλι δεν συμπληρωθεί κανονικά ο αριθμός των υποψηφίων, τότε όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα εκλέγονται χωρίς ψηφοφορία και στην πρώτη τους συνεδρία διορίζουν κατά την απόλυτη τους κρίση οιοδήποτε μέλος ή μέλη για πλήρωση των κενών θέσεων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

Άρθρο 38. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις..

Άρθρο 39. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις πιο κάτω πρόνοιες του παρόντος κεφαλαίου, από όσα μέλη έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι τη Γενική Συνέλευση.. Επιπρόσθετα από τα εφτά μέλη εκλέγονται τουλάχιστο και δυο επιλαχόντα μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να θέσει περιορισμό μέχρι μία εβδομάδα πριν τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης για την εγγραφή νέων μελών, οπότε το Αρχείο των μελών κλείνει μέχρι τη Συνέλευση.

Άρθρο 40. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή του υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος μέλους και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Λειτουργό Δημοσίων Σχέσεων και Συμβούλους Σε περίπτωση που για τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία, οι υποψηφιότητες είναι πέραν της μίας διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 41. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρία μια φορά τον μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη. Η ημερήσια διάταξη, η ακριβής ημερομηνία, ώρα και τόπος καθορίζονται από την προηγούμενή συνεδρία. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να εγγράψει θέματα στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης των μελών. Για όλες τις συνεδρίες τηρούνται πρακτικά.

Άρθρο 42. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 4 τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων απαραίτητα πρέπει να βρίσκεται ένας από τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή  Γραμματέα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου. 

Άρθρο 43. Για πλήρωση των για οποιοδήποτε λόγο χηρευθέντωv θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (με επιφύλαξη των Προνοιών του Άρθρου 46 του Καταστατικού), καλούνται τα επιλαχόντα μέλη κατά τη σειρά επιτυχίας τους στις εκλογές. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες ή αν οι υπάρχοντες δεν αποδέχονται, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει κατά την απόλυτο του κρίση οιοδήποτε τακτικό μέλος σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προς πλήρωση της κενής θέσης. Σε καμία περίπτωση η θέση δεν θα χηρεύει πέραν των δύο μηνών).

Άρθρο 44. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους περισσότερα από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ένα μήνα από την αποχώρηση, Έκτακτη Γενική Συνέλευση ώστε  συμπληρωθούν οι κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του.

Άρθρο 45. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις συνεχείς συνεδρίες εκπίπτει αυτόματα του αξιώματος του.

Άρθρο 46.   Σε περίπτωση καταδίκης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με σκοπό την αντικατάσταση , η οποία αντικατάσταση θα ισχύει για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους.

Άρθρο 47. Αναδιάρθρωσή των οργανικών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει μόνο από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση τουλάχιστον των 5/7 των μελών του. Η αναδιάρθρωση κοινοποιείται γραπτώς σε διάστημα δεκαπέντε ημερών, προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου.

Άρθρο 48. Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά έχει την ευθύνη να εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να αποφασίζει στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού τις λεπτομέρειες λειτουργίας του Συνδέσμου και να διαμορφώνει σχέδιο/α δράσης για εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου.

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του Σωματείου, συμμορφούμενο με τους Νόμους της Δημοκρατίας. 

(β) Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των ορίων της εξουσίας του, δεσμεύουν το Σωματείο.

(γ) Το Σωματείο ευθύνεται έναντι τρίτων από τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και συνεπάγονται υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί.

Νοείται ότι, εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εσκεμμένα, δόλια, ή λόγω αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή πρόσωπα ευθύνονται αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του Σωματείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί.

(δ) Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού. 

Νοείται ότι, τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών της διοίκησης, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία αιτιολογικά.

(ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο μελών, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατ΄ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και οποιονδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.

(στ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού.

Άρθρο 49. Το Διοικητικό Συμβούλιο για ενίσχυση του έργου του και για προώθηση των στόχων του Συνδέσμου μπορεί να συστήσει επιτροπές από μέλη ή μη μέλη του Συνδέσμου. Της κάθε επιτροπής θα προεδρεύει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα έχει και την ευθύνη για τη λειτουργία της. Η σύνθεση, ο αριθμός των μελών, η αποστολή και οι όροι λειτουργίας των επιτροπών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο50 . Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Άμεσης Βοήθειας Μονογονικών Οικογενειών και Καταφυγίων για παροχή στέγης, διατροφής, φροντίδας και προστασίας σε μονογονικές οικογένειες, καθορίζει τη δομή και οργάνωση τους και καταρτίζει κανονισμούς λειτουργίας τους που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 51. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει σχέδιο υπηρεσίας για τις εκάστοτε θέσεις που υπάρχουν στο Σύνδεσμο και Συμβόλαια Εργοδότησης για το έμμισθο προσωπικό του Συνδέσμου. Αποφασίζει επίσης για την πλήρωση θέσεων και πρόσληψη έμμισθου προσωπικού σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από το παρόν Καταστατικό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 52. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις και απέναντι σε κάθε αρχή. Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους. Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και κάθε επίσημο έγγραφο του Συνδέσμου. Μαζί με τον Ταμία υπογράφει επιταγές και έγγραφα που σχετίζονται με τη γενική οικονομική διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου. Μαζί με τον Αντιπρόεδρο έχει την ευθύνη για επίβλεψη των Κέντρων Άμεσης Βοήθειας Movoγovικών Οικογενειών και Καταφυγίων για παροχή στέγης, διατροφής, φροντίδας και προστασίας σε μονογονικές οικογένειες και από κοινού φροντίζουν για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Άρθρο 53. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδυνατεί να τα εκτελέσει. Μαζί με τον Πρόεδρο έχει την ευθύνη για την επίβλεψη των Κέντρων Άμεσης Βοήθειας Movoγovικών Οικογενειών και Καταφυγίων για παροχή στέγης, διατροφής, φροντίδας και προστασίας σε μονογονικές οικογένειες και από κοινού φροντίζουν για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Επίσης βοηθά όπου του ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Πρόεδρο. 

Άρθρο 54. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, διεξάγει την αλληλογραφία και προσυπογράφει και σφραγίζει όλα τα σχετικά έγγραφα, τηρεί μητρώο μελών του Συνδέσμου με τις διευθύνσεις τους, τηρεί φακέλους εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και έχει στην κατοχή και φύλαξη του τη σφραγίδα του Συνδέσμου.

Άρθρο 55. Ο Ταμίας διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συνδέσμου με βάση τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, διατηρεί μητρώα που δείχνουν την κατάσταση της, φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών και λοιπών πόρων του Συνδέσμου, υπογράφει εντάλματα και έγγραφα πληρωμών, αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρό, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου, υποβάλλει γραπτή έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 56. Ο Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για τον καταρτισμό προγράμματος δημοσίων σχέσεων και εκδηλώσεων για προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου και αναλαμβάνει την υλοποίηση του αφού τούτο εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Άρθρo 57: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, έχει την υποχρέωση να τηρεί λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του Σωματείου, και να καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:

(α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του Σωματείου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

(β) Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό του κατά τη διάρκεια αυτού.

(γ) Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτό ή που του οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

Άρθρo 58: Οι λογαριασμοί του Σωματείου ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΔIΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρo 59: 1. Το Σωματείο διαλύεται:

(α) Οποτεδήποτε, με απόφαση Συνέλευσης των μελών του, που λαμβάνεται με τη συναίνεση των τριών τετάρτων (¾) του συνόλου των μελών του Σωματείου.

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία καθίσταται εκ των πραγμάτων δυσχερής η παρουσία των τριών τετάρτων (¾) των μελών, το Σωματείο μπορεί να υποβάλει Αίτηση στο Δικαστήριο για έκδοση Διατάγματος το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα στο Σωματείο να προωθήσει τη διαδικασία λήψης απόφασης στην παρουσία τουλάχιστον μέχρι και των δύο πέμπτων (2/5) του συνόλου των μελών του.

(β) Όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20).

(γ) Με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή των δύο πέμπτων των μελών, εάν, λόγω διαφόρων αιτιών, η ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου αποβαίνει αδύνατη ή εν γένει καθίσταται αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας του Σωματείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.

  1. (α) Το Σωματείο με τη διάλυση του διατελεί αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής, θεωρείται υφιστάμενο.

(β) Η εκκαθάριση, εκτός εάν νόμος ή ο Έφορος αποφάσισε διαφορετικά, γίνεται από τη Διοίκηση του Σωματείου και σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν υπάρχουν, διορίζονται ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από το Δικαστήριο.

  1. Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του Σωματείου θα διατίθεται με τρόπο τον οποίο θα καθορίσει η έκτακτη Γενική Συνέλευση, προς όφελος ενός ή περισσοτέρων οργανισμών των οποίων οι σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς του Σωματείου και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να περιέλθει στα απομένοντα μέλη του.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρo 60. Για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο και για το οποίο το Καταστατικό δεν προβλέπει, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 61. Σχέδια Υπηρεσίας: Τα Σχέδια Υπηρεσίας για τις διάφορες θέσεις που απαιτείται έμμισθο προσωπικό εγκρίνονται από τα 5/7 του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 62. Προκήρυξη, θέσεων και πρόσληψη έμμισθου προσωπικού: Το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει τις υφιστάμενες κενές θέσεις με δημοσίευση σε 3 τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες. Στη δημοσίευση απαραίτητα πρέπει να φαίνονται τα Σχέδια Υπηρεσίας της θέσης, καθώς και ο προνοούμενος μισθός. Οι αιτήσεις των υποψηφίων εξετάζονται προκαταρκτικά από τριμελή Επιτροπή, που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα του Συνδέσμου, για να διαπιστωθεί κατά πόσον τα προσόντα τους ανταποκρίνονται στα Σχέδια Υπηρεσίας. Ακολούθως η Επιτροπή αυτή καταρτίζει κατάλογο, κατ’ αλφαβητική σειρά, των κατάλληλων υποψηφίων και τον υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρία μελετά τον κατάλογο και καλεί τους υποψήφιους που κατέχουν τα κατάλληλα προσόντα σε προφορική συνέντευξη. Τις προφορικές συνεντεύξεις διεξάγει το Διοικητικό Συμβούλιο, που πρέπει για το σκοπό αυτό να βρίσκεται σε πλήρη απαρτία. Το Διοικητικό Συμβούλιο για διαμόρφωση πιο έγκυρης γνώμης όταν πρόκειται για εξειδικευμένα θέματα, μπορεί να καλέσει ως σύμβουλο ή συμβούλους ειδικό ή ειδικούς. Οι σύμβουλοι παρακάθονται μόνο στη συνέντευξη. Αφού εκθέσουν τις απόψεις τους αποχωρούν από τη συνεδρία και δεν επιτρέπεται η παρουσία τους κατά τη λήψη της απόφασης για τις προσλήψεις. Αν δεν υπάρχει ομοφωνία για τον προσληφθησόμενο, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία και η επιλογή γίνεται με απλή πλειοψηφία. 

Άρθρο 63. Ο Σύνδεσμος είναι υπεράνω κομματικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 64. Σφραγίδα του Συνδέσμου: Ο Σύνδεσμος διατηρεί σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία και με την οποία σφραγίζονται όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου.

Άρθρo 65. Τo παρόv Καταστατικό τίθεται σε ισχύ από τηv ημέρα κατά τηv oπoία θα εγκριθεί από τηv Καταστατική Συvέλευση και τov ‘Εφoρo Σωματείωv και θα εξακoλoυθήσει vα ισχύει εφόσov υφίσταται τo Σωματείo.